آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
آیین‌نامه مرخصی زایمانآیین‌نامه‌های کلی آموزشی
آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی (Ph.D)آیین‌نامه مقطع دکتری
آیین‌نامه آموزشی دوره کارشناسی‌ارشد ناپیوستهآیین‌نامه مقطع کارشناسی‌ارشد
آیین‌نامه پذیرش با آزمون استعدادهای درخشان در دورهای کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) و کارشناسی‌ارشدآیین‌نامه‌های کلی آموزشی
اصلاحات آیین‌نامه پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان در دوره تحصیلی دکتریآیین‌نامه مقطع دکتری
آیین‌نامه پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان در دوره تحصیلی دکتریآیین‌نامه مقطع دکتری
آیین‌نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی‌ارشدآیین‌نامه مقطع کارشناسی‌ارشد
آیین‌نامه اجرایی دروس پیش‌نیاز دانشگاهیآیین‌نامه مقطع کارشناسی
آیین‌نامه آموزشی مقطع کارشناسیآیین‌نامه مقطع کارشناسی
انتقالی و مهمانی دانشجویانآیین‌نامه‌های کلی آموزشی