آیین نامه پذیرش با آزمون استعدادهای درخشان در دورهای کارشناسی(پیوسته و ناپیوسته) و کارشناسی ارشد

دانلود فایل

مرجع تصویب : وزارت علوم تحقیقات و فناوری