جذب نیروی امریه (مشمولین وظیفه)

تعداد بازدید:۶۷

کلید واژه ها: مدرسه‌عالی و دانشگاه شهیدمطهری مدیریت امور اداری و رفاه جذب مشمولین وظیفه سرباز امریه