اعضای هیات علمی دانشکده‌ی «دانشکده علوم انسانی»

گروه های آموزشی دانشکده‌ی «دانشکده علوم انسانی»

گروه فقه و حقوق

محمد بهرامی خوشکار

محمد بهرامی خوشکار

دانشیار

سید محمدصادق موسوی

سید محمدصادق موسوی

دانشیار

سیدمهدی خاموشی

سیدمهدی خاموشی

استادیار

محمد رسائی

محمد رسائی

استادیار

اکرم صفیری

اکرم صفیری

استادیار

گروه «فلسفه» و «کلام»

منیره پلنگی

منیره پلنگی

دانشیار

دریافت رزومه
عطیه زندیه

عطیه زندیه

استادیار

دریافت رزومه
معصومه اسماعیلی

معصومه اسماعیلی

استادیار

بی‌بی فاطمه مظلوم ترشیزی

بی‌بی فاطمه مظلوم ترشیزی

مربی

گروه روانشناسی