روز ملی شدن صنعت نفت ایران

تاریخ برگزاری : ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ تقویم تاریخ

روز ملی شدن صنعت نفت ایران