تاریخ پایان امتحانات

تاریخ برگزاری : ۰۷ بهمن ۱۳۹۸ تقویم آموزشی

تاریخ پایان امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی ۹۹-۹۸