پایان حذف اضطراری نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

تاریخ برگزاری : ۰۶ آذر ۱۳۹۹ تقویم آموزشی

پایان حذف اضطراری نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹