شروع حذف اضطراری نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

تاریخ برگزاری : ۰۱ آذر ۱۳۹۹ تقویم آموزشی

شروع حذف اضطراری نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹